Case Knives

W.R. Case & Sons Cutlery Company

Case V-42 Stiletto (Photo: franron - ebay)V-42 Stiletto